Beleggingen

Pensioenfonds van de KAS BANK wil zorgen voor een goed en betaalbaar pensioen voor nu én later. Om dit te realiseren belegt Pensioenfonds van de KAS BANK het vermogen en de binnengekomen premies. De beleggingsopbrengsten komen ten goede aan het fonds. Beleggen levert doorgaans namelijk meer op dan sparen. Door het geld te beleggen, kan een pensioenfonds de pensioenen blijven betalen en zo mogelijk verhogen. Nu én in de toekomst. Om het beleggen in goede banen te leiden, heeft Pensioenfonds van de KAS BANK strategisch beleggingsbeleid geformuleerd. Het doel daarvan: een zo hoog mogelijk en verantwoord rendement, tegen zo laag mogelijke risico’s.

Pensioenfonds van de KAS BANK heeft in Investment beliefs de uitgangspunten voor haar beleggingsbeleid weergegeven. Deze uitgangspunten geven weer wat de hoofdlijnen van het beleggingsbeleid zijn.

Pensioenfonds van de KAS BANK heeft de beleggingen onderverdeeld in twee portefeuilles: een matching portefeuille en een return portefeuille. De matching portefeuille is vooral bedoeld om het renterisico te beheersen. De matching portefeuille is circa 49% van de totale portefeuille en bestaat uit rentedragende financiële instrumenten als obligaties en renteswaps. Het vermogensbeheer van de matching portefeuille wordt uitgevoerd door NN Investment Partners.  

De return portefeuille heeft als doelstelling het realiseren van extra rendement. De return portefeuille is circa 51% van de totale portefeuille van het pensioenfonds en bestaat uit twee aandelenfondsen van vermogensbeheerder Blackrock.