Dekkingsgraad

De dekkingsgraad van april 2019 bedraagt 116,9%


Het pensioenfonds moet ervoor zorgen dat er altijd genoeg vermogen is om alle toegezegde pensioenen te kunnen betalen. Een belangrijke maatstaf voor de financiële positie van pensioenfondsen (de mate waarin het fonds gezond is) is de dekkingsgraad.

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre het totale pensioenvermogen van het fonds toereikend is om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. De dekkingsgraad drukt de verhouding uit tussen de verplichtingen van het pensioenfonds aan de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden, en de aanwezige middelen. Bij een dekkingsgraad van 100% kan precies aan alle verplichtingen voldaan worden. Om eventuele beleggingstegenvallers te kunnen opvangen, moeten pensioenfondsen een gezonde reserve aanhouden, het zogenaamde vereist eigen vermogen.

Er worden twee dekkingsgraden onderscheiden:

DNB-dekkingsgraad

De DNB-dekkingsgraad is de actuele dekkingsgraad waarbij wordt gerekend met de actuele door De Nederlandsche Bank gepubliceerde rentetermijnstructuur. Voor deze rentetermijnstructuur wordt vanaf september 2011 de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR) gehanteerd. De UFR is een kunstmatig bepaalde rente voor rentetarieven op de zeer lange termijn. In de onderstaande tabel staan de DNB-dekkingsgraden van de afgelopen jaren:

 

 

Dekkingsgraad per 31/12

2018 113,6%
2017 116,9%

2016

110,8%

2015

110,6%

2014

117,6%

2013

113,6%

2012

107,7%

2011

  99,3%

Beleidsdekkingsgraad

Omdat de DNB-dekkingsgraad behoorlijk gevoelig is voor veranderingen in de rentestand, bestaat sinds 1 januari 2015 de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde DNB-dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Dat geeft wat meer stabiliteit aan de dekkingsgraad. En dat is wenselijk omdat er veel van afhangt. De beleidsdekkingsgraad is namelijk bepalend voor het voldoen aan de wettelijke vereiste buffers. Maar daarmee ook voor een aantal belangrijke beleidsdoeleinden. Het moeten verlagen (korten) of juist kunnen verhogen (indexeren) van de pensioenen wordt bijvoorbeeld bepaald aan de hand van de beleidsdekkingsgraad.

Vereist eigen vermogen

Het vereist eigen vermogen is de omvang van het eigen vermogen waarover een pensioenfonds ten minste zou moeten beschikken. Indien een fonds niet over dit vermogen beschikt, is sprake van een tekortsituatie en moet het fonds een herstelplan indienen bij DNB. De hoogte van het vereist eigen vermogen is afhankelijk van het risicoprofiel van het fonds, volgend uit het strategisch beleggingsbeleid van het fonds.

Hieronder een overzicht van de DNB-dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad vanaf januari 2016:


* Dit is de voorlopige dekkingsgraad, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.