Bestuur en commissies

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen bij Pensioenfonds van de KAS BANK. Het bestuur bestaat uit zes leden. Deze leden werken bij KAS BANK of hebben in het verleden bij KAS BANK gewerkt. De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn het vaststellen van het beleid, het houden van toezicht op de uitvoering van het beleid en het afleggen van verantwoording over onze eigen werkzaamheden en prestaties. 

De bestuursleden
Pieter van der Wal
Pieter is voorzitter van het pensioenfonds en heeft zitting in de financiële commissie.

Geert Jan Kremer
Geert Jan is bestuurslid en is voorzitter van de beleggingscommissie.

Pol de Jaeger
Pol is bestuurslid en heeft zitting in de beleggingscommissie. 

Jan Voskuilen
Als bestuurder gekozen door de pensioengerechtigden van KAS BANK en vicevoorzitter.

Larissa Gabriëlse
Larissa is bestuurslid en is voorzitter van de communicatiecommissie. 

Otto Hulst
Otto is bestuurslid, is voorzitter van de financiële commissie en heeft zitting in de communicatiecommissie.

Sharda Nandelall
Sharda is bestuursondersteuning.
 
De bestuurscommissies
Om de taken goed te verdelen, heeft het bestuur commissies ingesteld. Zo wordt het werk verdeeld en benutten we ieders kennis en ervaring. Pensioenfonds van de KAS BANK kent de volgende vier commissies: de risicocommissie, de beleggingscommissie, de communicatiecommissie en de financiële commissie.

Beleggingscommissie:
Pol de Jaeger: “Er zit een complexe paradox vast aan pensioen. Als deelnemer aan de pensioenregeling ben ik gebaat bij zoveel mogelijk vastigheid en zekerheid over de hoogte van mijn pensioen. Als bestuurder weet ik echter dat zo’n twee derde van de waarde van onze pensioenen moet worden ‘verdiend’ met beleggen. Slechts een derde bestaat uit de inleg van premies. Kortom, we moeten de premies beleggen om voldoende rendement te halen. Tegelijkertijd willen we niet te veel risico lopen omdat we een vast en stabiel pensioen nastreven. De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het vermogensbeheer: hoe gaan we beleggen, wat is onze strategie, waarin beleggen we wel en niet? En natuurlijk volgen we onze beleggingen op de voet en sturen we bij waar nodig.”

Samenstelling: Geert Jan Kremer (voorzitter), Pol de Jaeger, Sander Rijpma en Jeroen Molenaar (adviseur vermogensbeheer) en Bert jan Kobus en Lieuwe van Hoorn (fiduciair adviseur)  

Communicatiecommissie:
Larissa Gabriëlse: “Een pensioen waar je geen omkijken naar hebt, dat is helaas niet meer van deze tijd. KAS BANK biedt een goede regeling aan, maar door maatschappelijke ontwikkelingen en (fiscale) wetgeving is pensioen meer en meer je eigen verantwoordelijkheid geworden. Je zult zelf moeten bedenken of je voldoende inkomen opbouwt voor later. Maar je staat er niet alleen voor. De communicatiecommissie helpt je om inzicht te krijgen in je pensioen. Dat doen we door handvatten te bieden. Naast heldere en duidelijk informatie willen we je wijzen op de risico’s die je loopt en wanneer je zelf in actie moet komen voor je pensioen. Door je goed te informeren, op de juiste momenten, kun je zelf de verantwoordelijkheid nemen voor je pensioen.”

Samenstelling: Larissa Gabriëlse (voorzitter), Yorick Tervoort, Lisa Wijnalda en Maurits Daarnhouwer.

Financiële commissie:
Otto Hulst: “Het pensioenfonds beheert veel geld. We hebben als (oud-)medewerkers van KAS BANK met elkaar meer dan 300 miljoen euro vermogen opgebouwd voor onze pensioenen. Er is uitgebreide wet- en regelgeving over hoe de financiële informatieverschaffing van het pensioenfonds eruit moet zien. Het gaat daarbij in het bijzonder om de jaarrekening en de staten ten behoeve van De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op pensioenfondsen. Maar we doen het natuurlijk niet alleen voor DNB. We doen het in de eerste plaats om verantwoording af te leggen aan iedereen die pensioen heeft opgebouwd bij Pensioenfonds van de KAS BANK. Hiervoor is natuurlijk ook onze jaarvergadering.” 

Samenstelling: Otto Hulst (Voorzitter), Peter van der Knaap (toehoorder), Thijs Vlasman, Jan Voskuilen (toehoorder) en Pieter van der Wal.
Verantwoordingsorgaan
Het bestuur van Pensioenfonds van de KAS BANK legt periodiek verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Hierin zijn de deelnemers, de pensioengerechtigden en de slapers vertegenwoordigd. Het verantwoordingsorgaan onderzoekt of het bestuur bij zijn beleid rekening houdt met de belangen van de diverse belanghebbenden. Via het verantwoordingsorgaan zijn deelnemers en pensioengerechtigden ook nauw betrokken bij de uitvoering van de pensioenregeling. Het verantwoordingsorgaan adviseert het pensioenfonds over diverse aangelegenheden die het fonds betreffen. Het verantwoordingsorgaan geeft ook elk jaar (in het jaarverslag) een oordeel hoe het bestuur zijn werk heeft gedaan.

De leden van het verantwoordingsorgaan
Jeannet Bijker (voorzitter), Erik Bobeldijk, Barbara Kampman, Arjan Tol, Soroosh Nassiri Nezhad, en Nico van Leeuwen.
Visitatiecommissie
De visitatiecommissie is belast met het interne toezicht. Zij beoordeelt de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd, de beleid- en bestuursprocedures en ook de risico’s op de lange termijn. De visitatiecommissie rapporteert aan het bestuur. Het bestuur bespreekt de rapportage van de visitatiecommissie met het verantwoordingsorgaan.
 

De visitatiecommissie is samengesteld uit onafhankelijke deskundigen met bestuurlijke ervaring. De commissie bestaat uit drie leden: Lucie Duynstee (zelfstandig pensioenspecialist en is bestuurder, intern toezichthouder en adviseur bij pensioenfondsen), Anne Wensink (Anne is strategisch consultant (strategie en risicomanagement) bij een groot pensioenfonds en Mechteld Hendriks (zelfstandig pensioenadviseur en toezichthouder bij meerdere pensioenfondsen).

De bevindingen van de visitatiecommissie zijn te lezen onder Documenten > Jaarverslagen.

Sleutelfunctiehouders
Door de invoering van de IORP II wetgeving dient het pensioenfonds te beschikken over een sleutelfunctie risicobeheer, actuarieel en interne audit. Hiermee wordt de governance van het pensioenfonds versterkt. De sleutelfuncties vormen de 2e (risicobeheerfunctie en actuariële functie) en 3e lijn (interne auditfunctie) en zijn verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met het beperken van de risico’s die het pensioenfonds loopt. Maak kennis met onze sleutelfunctiehouders:

Peter van der Knaap, Sleutelfunctiehouder Risicobeheer:
Hij helpt het bestuur bij het onderkennen en beheersen van de risico’s die het pensioenfonds loopt, maar het bestuur blijft hier altijd verantwoordelijk voor.

Milliman (certificerend actuaris van het pensioenfonds), Sleutelfunctiehouder Actuarieel:
Milliman zorgt ervoor dat de pensioenvoorzieningen kloppen en beheerst de risico's die hierbij spelen.

Jan Voskuilen, Sleutelfunctiehouder Interne Audit:
Hij evalueert of de interne controles en procedures goed werken en zorgt zo dat het pensioenfonds integer functioneert.
Vertrouwenspersoon

Kristle Jessurun is de vertrouwenspersoon én compliance officer van het pensioenfonds. We stellen jullie graag aan haar voor in onderstaand filmpje!